Oxid vápenatý p.a.

Katalógové číslo , 500g000191
Vzorec:CaO
M.h.:56.07 g/mol
CAS:1305-78-8
EINECS:215-138-9

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H318: Spôsobuje vážne poškodenie očí.

P260: Nevdychujte prach.
P280: Noste ochranné rukavice/ ochranné okuliare/ochranu tváre.
P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Nebezpečenstvo prudkej reakcie.