Oxid železitý p.a.

Katalógové číslo , 500g000192
Vzorec:Fe2O3
M.h.:159,68 g/mol
CAS:1309-37-1
EINECS:215-168-2

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy

H315 – Dráždi kožu.
H319 – Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 – Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

P305 + P351 + P338 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P337 + P313 – Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.