Perchlóretylén p.a.

[Tetrachlóretylén]

Katalógové číslo, 1l000090
Vzorec:C2Cl4
M.h.:165.83 g/mol
CAS:127-18-4
EINECS:204-825-9

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy

Pozor

H315: Dráždi kožu.
H317: Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 –Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H336 –Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H351: Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.
H411: Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P273 – Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 – Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P304 + P340 – PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie.
P333 + P313 – Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.
P337 + P313 – Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.