Persteril (Pedox 50)

[Peracetic acid solution]

Katalógové číslo, 800g000906
Vzorec:C2H4O3
M.h.:76.05g/mol
CAS:79-21-0
EINECS:201-186-8

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H226 Horľavá kvapalina a pary.
H242 Zahrievanie môže spôsobiť požiar.
H314 Spôsobuje ťažké poleptanie kože a poškodenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H400 Vysoko toxický pre vodné organizmy.

P220 Uchovávajte/skladujte mimo odevov/…/horľavých materiálov.
P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P310 Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.