Propylalkohol p.a.

[Propan-1-ol]

Katalógové číslo, 1l000309
Vzorec:C3H8O
M.h.:60,1 g /mol
CAS:71-23-8
EINECS:200-746-9

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H225: Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H318: Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H336: Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

P210: Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P240: Uzemnite/upevnite nádobu a plniace zariadenie.
P280: Noste ochranné okuliare.
P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P313: Vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.
P403 + P233: Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.