Pyridín p.a.

Katalógové číslo, 1000ml000310
Vzorec:C5H5N
M.h.:79,10 g/ mol
CAS:110-86-1
EINECS:203-809-9

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy

H225: Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H302 + H312 + H332: Zdraviu škodlivý pri požití, styku s kožou alebo pri vdýchnutí
H315: Dráždi kožu.
H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.

P210: Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P240: Uzemnite/upevnite nádobu a plniace zariadenie.
P302 + P352: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P403 + P233: Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.