Pyrofosforečnan sodný dekahydrát p.a.

[tetra-Sodium pyrophosphate]

Katalógové číslo, 250g002541
Vzorec:Na4P2O7 .10H2O
M.h.:446.06 g/mol
CAS:13472-36-1
EINECS:231-767-1

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H302: Škodlivý po požití.
H318: Spôsobuje vážne poškodenie očí.

P280: Noste ochranné okuliare.
P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P313: Vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.