Pyrogalol p.a.

[1,2,3-Trihydroxybenzene]

Katalógové číslo, 100g001996
Vzorec:C6H6O3
M.h.:126.11 g/mol
CAS:87-66-1
EINECS:201-762-9

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy

Pozor

H341: Podozrenie, že spôsobuje genetické poškodenie .
H332: Škodlivý pri vdýchnutí.
H312: Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
H302: Škodlivý po požití.
H412: Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P201: Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.
P273: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P308 + P313: Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.