Pyrosiričitan draselný p.a.

[Disiričitan draselný , Potassium metabisulfite]

Katalógové číslo, 1kg000198
Vzorec:K2S2O5
M.h.:222.33 g/mol
CAS:16731-55-8
EINECS:240-795-3

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H318: Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H335: Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

EUH031: Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje toxický plyn.

P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P313: Vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.