Pyrosiričitan sodný p.a.

[Disiričitan sodný, Sodium metabisulfite]

Katalógové číslo, 1kg000311
Vzorec:Na2O5S2
M.h.:190,11 g/mol
CAS:7681-57-4
EINECS:231-673-0

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H302: Škodlivý po požití.
H318: Spôsobuje vážne poškodenie očí.

EUH031: Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje toxický plyn.

P280: Noste ochranné rukavice/ ochranný odev/ ochranné okuliare/ ochranu tváre.
P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P313: Vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.