Rodanid draselný p.a.

[Thiokyanatan draselný]

Katalógové číslo, 250g002998
Vzorec:KSCN
M.h.:97,18 g/mol
CAS:333-20-0
EINECS:206-370-1

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H302 + H312 + H332: Zdraviu škodlivý pri požití, styku s kožou alebo pri vdýchnutí.
H318: Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H412: Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH032: Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje veľmi toxický plyn.

P273: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280: Noste ochranné okuliare.
P302 + P352: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P313: Vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.