Rodanid sodný p.a.

[Thiokyanatan sodný]

Katalógové číslo, 500g000201
Vzorec:NaSCN
M.h.:81.07 g/mol
CAS:540-72-7
EINECS:208-754-4

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy

Pozor

H302 + H312 + H332: Zdraviu škodlivý pri požití, styku s kožou alebo pri vdýchnutí
H412: Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH032: Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje veľmi toxický plyn.

P273: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P302 + P352: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.