Síran zinočnatý heptahydrát p.a.

Katalógové číslo, 1kg000219
Vzorec:ZnSO4 . 7 H2O
M.h.:287.54 g/mol
CAS:7446-20-0
EINECS:231-793-3

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H302: Škodlivý po požití.
H318: Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H410: Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P280: Noste ochranné rukavice/ ochranný odev/ ochranné okuliare/ ochranu tváre.
P273: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P301 + P330 + P331: PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.