Síran železito-amónny dodekahydrát p.a.

Katalógové číslo, 1kg000829
Vzorec:(NH4)Fe(SO4)2 . 12H2O
M.h.:482.19 g/mol
CAS:7783-83-7
EINECS:233-382-4

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy

Pozor

H315 – Dráždi kožu.
H319 – Spôsobuje vážne podráždenie očí.

P305 + P351 + P338 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.