Síran železnato-amónny hexahydrát p.a.

[Ammonium iron(II)sulfate hexahydrate]

Katalógové číslo, 1kg000221
Vzorec:(NH4)2Fe(SO4)2.6 H2O
M.h.:392,14 g/mol
CAS:7783-85-9
EINECS:233-151-8

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy

Pozor

H315 – Dráždi kožu.
H319 – Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 – Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

P261 – Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.