Síran železnatý heptahydrát p.a.

[Iron(II) sulfate heptahydrate]

Katalógové číslo, 1kg000222
Vzorec:FeSO4 . 7H2O
M.h.:278,02 g/mol
CAS:7782-63-0
EINECS:231-753-5

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy

Pozor

H302: Škodlivý po požití.
H315: Dráždi kožu.
H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.

P302 + P352: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P305 + P351+ P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.