Uhličitan amónny p.a.

[Ammonium carbonate]

Katalógové číslo, 500g000394
Vzorec:(NH4)2CO3
M.h.:96,10 g/mol
CAS:10361-29-2
EINECS:233-786-0

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy

H302: Škodlivý po požití.