Uhličitan bárnatý p.a.

[Barium carbonate]

Katalógové číslo, 500g001194
Vzorec:BaCO3
M.h.:197.34 g/mol
CAS:513-77-9
EINECS:208-167-3

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy

Pozor

H302: Škodlivý po požití.

P264 Po manipulácii starostlivo umyte pokožku.
P270 Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.
P301 + P312 + P330 PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ
TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. Vypláchnite ústa.
P501 Zneškodnite obsah/ nádobu v zariadení schválenom pre likvidáciu odpadov.