Xylén p.a.

[Dimethylbenzene]

Katalógové číslo, 1l000097
Vzorec:C8H10
M.h.:106,17 g/mol
CAS:1330-20-7
EINECS:215 -535-7

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy

Pozor

H226: Horľavá kvapalina a pary.
H304: Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H312 + H332: Zdraviu škodlivý pri styku s kožou alebo pri vdýchnutí.
H315: Dráždi kožu.
H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H373: Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.

P210: Uchovávajte mimo dosahu tepla.
P301 + P330 + P331: PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.
P302 + P352:PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ:Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P314: Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.