Vínan antimonylo-draselný hemihydrát p.a.

[Potassium antimonyl tartrate hemihydrate]

Katalógové číslo, 100g002924
Vzorec:C4H4KO7Sb . 0,5 H2O
M.h.:333,93 g/mol
CAS:28300-74-5
EINECS:234 -293- 3

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy

Pozor

H302 Škodlivý po požití.
H332 Škodlivý pri vdýchnutí.
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.