1 – Oktanol

[n-Octyl alcohol]

Katalógové číslo 001567
Vzorec:C8H18O
M.h.:130.23 g/mol
CAS: 111-87-5
EINECS:203-917-6

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy

Pozor

H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H412: Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. 

P264: Po manipulácii starostlivo umyte pokožku.
P273
:Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280: Noste ochranné okuliare/ ochranu tváre.
P305+P351+P338:
PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich.
Pokračujte vo vyplachovaní.
 P337+P313: Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P501: Zneškodnite obsah/ nádobu v zariadení schválenom pre likvidáciu odpadov.