Normanal – Kyselina sírová 1N

(Ampulka)

[Sulphuric acid 1N (0,5M) standard solution]

Katalógové číslo002691
Vzorec:H₂SO₄
M.h.:
CAS: 7664-93-9
EINECS:231-639-5

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H290: Môže byť korozívna pre kovy. 
H314: Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

P280: Noste ochranné rukavice/ ochranný odev. / ochranné okuliare/ ochranu  tváre.
P301 + P330 + P331: PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.
P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou.  
Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.