Dichlórizokyanúratan sodný dihydrát p.a.

[Bleaching solution]

Katalógové číslo 002783
Vzorec:C3Cl2N3NaO3 x 2H2O
M.h.:255.98 g/mol
CAS: 51580-86-0
EINECS:220-767-7

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H302: Škodlivý po požití.
    H314: Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
    H335: Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
    H410: Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
    EUH031: Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje toxický plyn.
    EUH044: Riziko výbuchu pri zahrievaní v uzavretom priestore.

P260: Nevdychujte prach.
 P273: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
 P280: Použite ochranné rukavice/ ochranný odev/ ochranu očí/ ochranu tváre/ ochranu sluchu.
 P301 + P312: PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.
 P303 + P361 + P353: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu.        Pokožku ihneď opláchnite vodou.
 P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou.
     Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  P402: Uchovávajte na suchom mieste.
  P501: Zneškodnite obsah/ nádobu v zariadení schválenom pre likvidáciu odpadov.