Sodík – valčeky pod ochrannou kvapalinou

[Sodium oiled sticks]

Katalógové číslo 000762
Vzorec:Na
M.h.:22.99 g/mol
CAS: 7440-23-5
EINECS:231-132-9

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H260: Pri kontakte s vodou uvoľňuje horľavé plyny, ktoré sa môžu spontánne zapáliť.
H314: Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
EUH014: Prudko reaguje s vodou.

P223: Zabráňte kontaktu s vodou.
P231 + P232: Manipulujte s obsahom a skladujte ho v prostredí s inertným plynom.
Chráňte pred vlhkosťou.
P260: Nevdychujte prach ani hmlu.
P280: Použite ochranné rukavice/ ochranný odev/ ochranu očí/ ochranu tváre/ ochranu sluchu.
P303 + P361 + P353: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi):
Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou.
P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P422: Obsah uchovávajte v ochranná kvapalina.