n-Butylalkohol p.a.

[1-Butanol]

Katalógové číslo 000008
Vzorec:C4H10O
M.h.:74,12 g/mol
CAS: 71-36-3
EINECS:200-751-6

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H226: Horľavá kvapalina a pary.
H302: Škodlivý po požití.
H315: Dráždi kožu.
H318: Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H335: Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H336: Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

P210: Uchovávajte mimo dosahu tepla.
P280
: Noste ochranné okuliare.
P302 + P352: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou.
Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich.
Pokračujte vo vyplachovaní.
P313: Vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.