Normonálny roztok – Kyselina chlorovodíková 0,1N

[Hydrochloric acid  0,1 mol/l – 0,1 N, volumetric standard solution]

[0,1mol/l (N/10)]

Katalógové číslo 000321
Vzorec:HCl

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy

Pozor

H290: Môže byť korozívna pre kovy.

P234 Uchovávajte iba v pôvodnom balení.

P390 Absorbujte uniknutý produkt, aby sa zabránilo materiálnym škodám.