Wolframan sodný dihydrát p.a.

Katalógové číslo000863
Vzorec:Na2WO4 2H2O
M.h.:329,85 g/mol
CAS: 10213-10-2
EINECS:236-743-4

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy

Pozor

H302: Škodlivý po požití.

P264: Po manipulácii starostlivo umyte pokožku.
P270: Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.
P301 + P312: PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.
P501: Zneškodnite obsah/ nádobu v zariadení schválenom pre likvidáciu odpadov.