Fenolová červeň – indikátor

[Pfenol red]

Katalógové číslo 003297
Vzorec:C19H14O5S
M.h.:354.38 g/mol
CAS: 143-74-8
EINECS:205-609-7

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy

Pozor

H315 Dráždi kožu.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/ dymu/ plynu/ hmly/ pár/ aerosólov.
P264 Po manipulácii starostlivo umyte pokožku.
P271Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
P280 Noste ochranné rukavice.
P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody.
P304 + P340 + P312 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.
Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára.