Petroléter p.a. [40 – 65 °C]

[40 – 65 °C]

[Petroleum ether]

Katalógové číslo 000088
Destilačné rozpätie40 – 65 °C
CAS: 64742-49-0
EINECS:265-151-9

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H225: Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H304: Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H315: Dráždi kožu.
H336: Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H411: Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
EUH066: Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

P210: Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P273: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P243: Urobte preventívne opatrenia proti výbojom statickej elektriny.
P301 + P310: PO POŽITÍ: okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
P331: Nevyvolávajte zvracanie.