Kyselina 5-sulfosalicylová dihydrát p.a.

[5-Sulfosalicylic acid dihydrate ]

Katalógové číslo 003441
Vzorec:C7H6O6S 2H2O
M.h.:254,22 g/mol
CAS: 5965-83-3
EINECS:202-555-6

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H314: Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

P260: Nevdychujte prach ani hmlu.
 P280: Použite ochranné rukavice/ ochranný odev/ ochranu očí/ ochranu tváre/ ochranu sluchu.
 P301+P330+P331: PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
 P303 + P361 + P353: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky    kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou.
 P304 + P340 + P310: PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej  pohodlne dýchať. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.
P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.