Nitroprusid sodný – dihydrát p.a.

[Sodium nitroferricyanide]

Katalógové číslo 003721
Vzorec:C5FeN6Na2O 2H2O
M.h.:297.95 g/mol
CAS:13755-38-9
EINECS:238-373-9

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H301: Toxický po požití.

P264: Po manipulácii starostlivo umyte pokožku.
P270: Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.
P301 + P310: PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.
P405: Uchovávajte uzamknuté.
P501: Zneškodnite obsah/ nádobu v zariadení schválenom pre likvidáciu odpadov.