Síran mangánatý monohydrát p.a.

[Manganese(II) sulfate monohydrate]

Katalógové číslo , 1 kg001802
Vzorec:MnSO4 · H2O
M.h.:169.02 g/mol
CAS: 10034-96-5
EINECS:232-089-9

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H318: Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H373: Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii vdychovaním.
H411: Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P273: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280: Noste ochranné okuliare.
P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P314: Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.