Síran meďnatý pentahydrát p.a.

[Copper(II) sulfate pentahydrate,Copper monosulfate pentahydrate, Copper vitriol pentahydrate]

Katalógové číslo , 1 kg000215
Vzorec:CuSO4 · 5 H2O
M.h.:249.68 g/mol
CAS: 7758-99-8
EINECS:231-847-6

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H302: Škodlivý po požití.
H318: Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H410: Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P273: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280: Noste ochranné okuliare.
P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P313: Vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.