Bromičnan draselný p.a.

[Potassium bromate]

Katalógové číslo, 1kg000111
Vzorec:KBrO3
M.h.:167 g/mol
CAS:7758-01-2
EINECS:231-829-8

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H350: Môže spôsobiť rakovinu.
H271: Môže spôsobiť požiar alebo výbuch;
silné oxidačné činidlo.
H301: Toxický po požití.

P201: Pred použitím sa
oboznámte s osobitnými pokynmi.
P210: Uchovávajte mimo dosahu tepla.
P221: Prijmite opatrenia na zabránenie zmiešania s horľavými materiálmi,
zlúčeniny ťažkých kovov, kyseliny a zásady.
P308 + P310: Po expozícii
alebo podozrení z nej: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ
CENTRUM alebo lekára.