Síran strieborný p.a.

[Silver sulphate]

Katalógové číslo , 100 g001791
Vzorec:Ag2SO4
M.h.:311.8 g/mol
CAS: 10294-26-5
EINECS:233-653-7

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H318: Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H410: Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P273: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280: Noste ochranné okuliare.
P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P313: Vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.