Bromičnan sodný

[Sodium bromate]

Katalógové číslo, 100g001637
Vzorec:NaBrO3
M.h.:150.90 g/mol
CAS:7789-38-0
EINECS:232-160-4

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy

POZOR

H271: Môže spôsobiť požiar alebo výbuch; silné oxidačné činidlo.
H302: Škodlivý po požití.
H315: Dráždi kožu.
H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.

P210: Uchovávajte mimo dosahu tepla.
P221: Prijmite opatrenia na zabránenie zmiešania s horľavými materiálmi,
zlúčeniny ťažkých kovov, kyseliny a zásady.
P302 + P352: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.