Bromid draselný

[Potassium bromide]

Katalógové číslo, 500g000112
Vzorec:KBr
M.h.:119.00 g/mol
CAS:7758-02-3
EINECS:231-830-3

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy

POZOR

H315 – Dráždi kožu.
H319 – Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 – Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

P261 – Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P305 + P351 + P338 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne
vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.