Hydrogenuhličitan amónny p.a.

[Ammonium bicarbonate]

Katalógové číslo, 500g001558
Vzorec:NH4HCO3
M.h.:79,06g/mol
CAS: 1066-33-7
EINECS:213-911-5

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy

Pozor

H302: Škodlivý po požití.