Hydroxid bárnatý oktahydrát p.a.

[Barium oxide hydrate octahydrate]

Katalógové číslo, 500g000141
Vzorec:Ba(OH)2 . 8 H2O
M.h.:315.48 g/mol
CAS:12230-71-6
EINECS:241-234-5

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy X

Nebezpečenstvo

H332: Škodlivý pri vdýchnutí. H302: Škodlivý po požití.
H314: Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

P280: Noste ochranné rukavice/ ochranný odev/ ochranné
okuliare/ ochranu tváre.
P301 + P330 + P331: PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.
P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.