Hydroxid lítny č. monohydrát

[Lithium hydroxide monohydrate]

Katalógové číslo, 1kg000144
Vzorec:LiOH . H2O
M.h.:41.96 g/mol
CAS:1310-66-3
EINECS:215-183-4

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy X

Nebezpečenstvo

H302 – Škodlivý po požití.
H314: Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

P280: Noste ochranné rukavice/ ochranný odev/ ochranné okuliare/
ochranu tváre.
P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné,
odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P310: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.