Hydroxid vápenatý p.a.

[Calcium hydroxide]

Katalógové číslo, 500g000147
Vzorec:Ca(OH)2
M.h.:74.09 g/mol
CAS:1305-62-0
EINECS:215-137-3

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy X

Nebezpečenstvo

H315: Dráždi kožu.
H318: Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H335: Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

P260: Nevdychujte prach.
P280: Noste ochranné okuliare.
P302 + P352: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P304 + P340: PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie.
P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné,
odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P313: Vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.