Chelatón II p.a.

[Ethylenediaminetetraacetic acid G.R. EDTA]

Katalógové číslo, 500g001050
Vzorec:C10H16N2O8
M.h.:292,24 g/mol
CAS:60-00-4
EINECS:200-449-4

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy X

Pozor

H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H332 – Škodlivý pri vdýchnutí.

P264 – Po manipulácii starostlivo umyte.
P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné,
odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.