Chelatón III p.a.

[Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrate]

Katalógové číslo, 1kg000149
Vzorec:C10H14N2Na2O8 . 2H2O
M.h.:372,24 g/mol
CAS:6381-92-6
EINECS:205-358-3

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy

Pozor

H332: Škodlivý pri vdýchnutí.
H373: Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii vdychovaním.

P314: Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.