Chelatonát tetrasodný dihydrát ≥99 %

[EDTA tetrasodium salt dihydrate]

Katalógové číslo, 250g003040
Vzorec:C10H12N2Na4O8 · 2 H2O
M.h.:416,2 g/mol
CAS:10378-23-1
EINECS:200-573-9

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H302 – Zdraviu škodlivý pri požití.
H318 – Spôsobuje vážne poškodenie očí.

P280 – Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P305+351+338 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.