Chloral hydrate 98.5%

[Chloral hydrate Trichloroacetaldehyde monohydrate]

Katalógové číslo, 500g003285
Vzorec:C2 H3 Cl3 O2
M.h.:165,40 g/mol
CAS:302-17-0
EINECS:206-117-5

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H301 – Toxický po požití.
H319 – Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H315 – Dráždi kožu.

P301 + P310 – PO POŽITÍ: okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
P302 + P352 – PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P280 – Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P305 + P351 + P338 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.