Chloramin T p.a.

Katalógové číslo, 1 kg000150
Vzorec:C7H7ClNNaO2S . 3H2O
M.h.:281,69 g/mol
CAS:7080-50-4
EINECS:204-854-7

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H302: Škodlivý po požití.
H314: Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H334: Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy,alebo dýchacie ťažkosti.

EUH031: Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje toxický plyn.

P280: Noste ochranné rukavice/ ochranný odev/ ochranné okuliare/ ochranu tváre.
P261 – Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P304 + P340: PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie.
P309 + P310: Po expozícii alebo pri zdravotných problémoch: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.