Chlórbenzén p.a.

[Phenyl chloride]

Katalógové číslo , 1 l8017919025
Vzorec:C6H5Cl
M.h.:112,56g/mol
CAS:108-90-7
EINECS:203-628-5

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy

Pozor

H226: Horľavá kvapalina a pary.
H302 – Škodlivý po požití.
H315 – Dráždi kožu.
H332: Škodlivý pri vdýchnutí.
H411: Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P210: Uchovávajte mimo dosahu tepla.
P273: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P302 + P352: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.