Jodistan draselný p.a.

Katalógové číslo , 100 g001329
Vzorec:KIO4
M.h.:230,00 g/mol
CAS:7790-21-8
EINECS:232-196-0

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H272 Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H315 Dráždi kožu.
H335 – Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

P220 Uchovávajte/skladujte mimo odevov/…/horľavých materiálov.
P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.