Kyselina benzoová p.a.

[Phenylformic acid, Benzene carboxylic acid]

Katalógové číslo , 500 g002202
Vzorec:C7H6O2
M.h.:122.12 g/mol
CAS:65-85-0
EINECS:200-618-2

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H315: Dráždi kožu.
H318: Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H372: Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii vdychovaním.

P280: Noste ochranné okuliare.
P302 + P352: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P314: Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.