Kyselina boritá p.a.

Katalógové číslo , 1 kg000167
Vzorec:H3BO3
M.h.:61,83 g/mol
CAS:10043-35-3
EINECS:233-139-2

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H360FD: Môže poškodiť plodnosť. Môže poškodiť nenarodené dieťa.

P201: Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.
P308 + P313: Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.